فرم های استخدام

ارسال

وظایف کلی مربوط به بخش اداری

شخصی که به عنوان پرسنل امور اداری و مالی استخدام می شود، وظایفی دارد که عبارت اند از:

 • بایگانی مدارک، مستندات، پیام های الکترونیکی و کاغذی و اسناد خصوصی یا محرمانه
 • دریافت، تفکیک و دسته بندی بندی نامه ها، گزارشات و پرونده ها
 • مدیریت فایل‌های مشتریان و دیگر اسناد مربوطه
 • دریافت و رسیدگی به ایمیل های رسیده به حساب ایمیل عمومی شرکت
 • رعایت نظم و انضباط و بهداشت در محیط کار
 • محافظت و حراست از اموال شرکت

وظایف مربوط به بیمه

کارمند بخش اداری و مالی وظایفی مربوط به بیمه نیز دارد که به شرح ذیل می باشد:

 • تنظیم و ارسال نامه های درخواست ردیف پیمان به مشترکین
 • پیگیری از مشترکین جهت دریافت نامه اخذ ردیف پیمان از مشترکین
 • جمع آوری و آماده سازی مدارک لازم مربوط به صدور پیمان جهت ارجاع به اداره تامین اجتماعی
 • دریافت نامه اصالت قرارداد از سازمان تامین اجتماعی و ارسال به مشترک جهت تسریع درتکمیل فرآیند
 • انجام محاسبات کسورات بیمه و هماهنگی با حسابداری جهت تخصیص پرسنل در لیست پیمان
 • پیگیری جهت دریافت نامه درخواست مفاصاحساب از مشترکین پس از سررسید تاریخ قرارداد
 • پیگیری صدور مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی
 • تسلیم نامه مفاصاحساب به مشترکین جهت آزاد سازی سپرده بیمه قرارداد
 • پیگیری از مشترکین در خصوص آزاد سازی سپرده ها

وظایف مربوط به بخش پشتیبانی، سرویس و نگهداری

شخصی که به عنوان پرسنل بخش اداری و مالی استخدام می شود، وظایفی در بخش پشتیبانی، سرویس و نگهداری دارد که عبارت اند از:

 • همکاری با منشی جهت صدور و تمدید قراردادهای سرویس و نگهداری
 • همکاری با منشی جهت صدور و تمدید بیمه های مربوط به دستگاه آسانسورهای مشترکین
 • هماهنگی از قبل با مشترکین در خصوص قطعات مورد نیاز به تعویض توسط تکنسین ها در روز سرویس
 • پیگیری مطالبات از مشترکین با توجه به لیست سرویس روزانه تکنسین ها
 • ثبت نتایج پیگیری مطالبات از مشترکین در نرم افزار حسابداری بعد از هر پیگیری
 • ثبت کلیه دریافتی ها در نرم افزار حسابداری شرکت
 • ارائه پیش فاکتور های صادر شده تعمیرات و یا تعویض قطعات به مشترکین
 • پیگیری پیش فاکتورهای صادر شده و دریافت تاییدیه از مشترکین
 • ثبت نتیجه مذاکره با مشترکین در خصوص پیش فاکتور ها به صورت متداول و بعد از هر مکالمه در نرم افزار حسابداری
 • برنامه ریزی تکنسین ها جهت انجام امور مربوط به پیش فاکتور های تایید شده و اطلاع به مشترکین در خصوص روز انجام کار
 • ثبت روزهای برنامه ریزی شده تعمیرات کلی در CRM
 • هماهنگی با مدیریت جهت خرید لوازم مورد نیاز برای روز تعمیرات

مهارت در موارد زیر

همچنین کارمند اداری و مالی مدنظر باید در زمینه های زیر مهارت داشته باشد:

 • اصول حسابداری
 • استفاده از نرم افزارهای مایکروسافت آفیس
 • جستجو در اینترنت
 • اصول و قوانین اداری
 • اصول نامه نگاری اداری و گزارش نویسی
 • اتوماسیون اداری وبایگانی
 • تایپ
 • آشنایی با اسامی لوازم و قطعات آسانسور

شرکت تکنوناطا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید