خانهفرم های تکنوناطا

فرم های تکنوناطا

فرم های خام شرکت تکنوناطا:

 • فرم خام قرارداد سرویس و نگهداری

دانلود فرم قرارداد سرویس و نگهداری

با کلیک بر روی باکس میتوانید فرم را دانلود نمایید.

 • فرم قرارداد فروش

دانلود فرم قرارداد فروش

با کلیک بر روی باکس میتوانید فرم را دانلود نمایید.

 • فرم قراداد نصب

دانلود فرم قرار داد نصب

با کلیک بر روی باکس میتوانید فرم را دانلود نمایید.

 • فرم مشخصات فنی آسانسور های برقی

دانلود فرم قرار داد نصب

با کلیک بر روی باکس میتوانید، فرم را دانلود نمایید.

 • نرخ نامه سندیکا

دانلود نرخ نامه سندیکا

با کلیک بر روی باکس میتوانید نرخ نامه را دانلود نمایید.

 • فرم تاییدیه اجزا اداره استاندارد

دانلود فرم بازرسی اداره استاندارد

با کلیک بر روی باکس میتوانید فرم را دانلود نمایید.

 • فرم مشخصات فنی اداره استاندارد

دانلود فرم مشخصات فنی اداره استاندارد

با کلیک بر روی باکس میتوانید فرم را دانلود نمایید.

 • نرخ نامه اتحادیه

دانلود نرخ نامه اتحادیه

با کلیک بر روی باکس میتوانید نرخ نامه را دانلود نمایید.

 • لیست شرکت های بازرسی آسانسور

دانلود لیست شرکت های بازرسی آسانسور

با کلیک بر روی باکس میتوانید لیست را دانلود نمایید.

مدارک اعتباری و گواهینامه های شرکت تکنوناطا:

 • عضویت سندیکا

دانلود مدرک عضویت سندیکا

با کلیک بر روی باکس میتوانید مدرک را دانلود نمایید.

 • عضویت اتحادیه

دانلود پروانه کسب عضویت اتحادیه

با کلیک بر روی باکس میتوانید پروانه کسب را دانلود نمایید.

 • ایزوهای مختلف

دانلودایزوها

با کلیک بر روی باکس میتوانید ایزوها را دانلود نمایید.

 • گواهی طراحی مونتاژ

دانلود گواهی طراحی مونتاژ

با کلیک بر روی باکس میتوانید گواهی را دانلود نمایید.

 • گواهی عضویت اتاق بازرگانی

دانلود گواهی عضویت اتاق بازرگانی

با کلیک بر روی باکس میتوانید گواهی را دانلود نمایید.

شرکت تکنوناطا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید