خانهمجوزهای شرکت تکنوناطا

مجوزهای شرکت تکنوناطا

عضو رسمی اتحادیه آسانسور و پله برقی از بدو تاسیس آن در سال 1397

گواهی کسب شرکت تکنوناطا

عضو رسمی سندیکای آسانسور و پله برقی از سال 1378

شرکت تکنوناطا عضو رسمی سندیکا

عضو رسمی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران

پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صنعت، معدن و تجارت

شرکت تکنوناطا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید